پذیرش چرخه سوم شتابدهی شروع شد!

اگر بنیانگذار یک استارتاپ هستید، شما را به دوره شتابدهی نوین‌تک دعوت می‌کنیم.