مهلت ارسال طرح برای رویداد نوین‌کمپ ۱ به پایان رسیده است.