مسیر توسعه استارتاپ و ابعاد آن

مسیر توسعه استارتاپ و ابعاد آن

مقدمه: می‌دانیم استارتاپ از مراحل اولیه شروع نوعی از کسب و کارها است که هدف خاص و شرایط حاکم بر آن، مسیر خاصی را در توسعه‌اش موجب می‌شود. توصیه می‌کنیم برای آشنایی با ویژگی‌ها و شرایط استارتاپ به مقاله “اکوسیستم استارتاپی، استارتاپ و نقش شتاب دهنده” مراجعه کنید. یکی از ویژگی‌های معرفی شده برای استارتاپ‌ها…